Programy edukacyjne

W obszarze Ucz otwartości realizujemy takie programy jak: “Wychowanie to podstawa” i “Szkoła otwartości” oraz przyznajemy Nagrodę im. Ireny Sendlerowej “Za naprawianie świata”. Nasze programy edukacyjne wspierają proces kształtowania u młodych ludzi postaw opartych na szacunku, solidarności, współpracy, zaangażowaniu oraz trosce o siebie i innych.

Praca wychowawcza z młodymi ludźmi pomaga im lepiej rozumieć swoje potrzeby, w tym te dotyczące uczenia się i wsparcia emocjonalnego. Dzięki niej zaczynają oni także skuteczniej komunikować się z innymi. Dowiadują się także, jak budować relacje, w których jest miejsce na różnorodność oraz jak reagować na dyskryminację, przemoc, mowę nienawiści. Nagroda im. Ireny Sendlerowej “Za naprawianie świata” ma natomiast docenić i uhonorować pracę nauczycieli i nauczycielek, wychowawców i wychowawczyń, jaką wkładają w uczenie w duchu dialogu, tolerancji, otwartości i poszanowania dla innych. Inspirują do działań zgodnych z tymi zasadami i odgrywają aktywną rolę w swojej szkole oraz społeczności lokalnej.

Szkoła otwartości

kiedy: październik 2023 – czerwiec 2024

kto: nauczyciele i nauczycielki, osoby z kadry pedagogicznej szkoły, 

etap: klasy VII i VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe

forma: projekt wsparcia obejmujący kurs internetowy/ wsparcie mentorskie / webinary z warsztatami pogłębiające online / warsztaty dla rad pedagogicznych

o czym: wsparcie procesu integracji w klasie, różnorodności w szkole, kultura włączająca, edukacja antydyskryminacyjna

cel: kompleksowe wsparcie nauczycieli i nauczycielek, osób pracujących w szkole w budowaniu włączających i otwartych na różnorodność społeczności szkolnych

 

trwa

W trakcie projektu uczestnicy i uczestniczki będą wprowadzać konkretne rozwiązania w pracy z klasą zaproponowane w trakcie kursu i pogłębiać treści podczas webinarów oraz warsztatów online. Część szkół będzie też mogła skorzystać z warsztatów dla rad pedagogicznych.  

Wychowanie to podstawa

kiedy: październik 2023 – czerwiec 2024

kto: wychowawcy i wychowawczynie pracujący w klasach z osobami pochodzenia ukraińskiego; całe szkoły, gdzie są uczniowie ukraińscy

etap: klasy IV – VIII szkoły podstawowej

forma: kurs internetowy dla nauczycieli i nauczycielek / wsparcie mentorskie / warsztaty pogłębiające; wsparcie całej szkoły

o czym: kompetencje wychowawcze; program wychowawczo-profilaktyczny

cel: upowszechnienie modelowego procesu planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających funkcję wychowawczą szkoły, nastawioną na kształcenie u uczniów i uczennic kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych, przy jednoczesnym wzmocnieniu inkluzyjności działań edukacyjnych

trwa

W ramach kursu internetowego wspieramy wychowawczynie i wychowawców w rozwijaniu kompetencji potrzebnych w pracy z wychowankami – stawiamy na autorefleksję i doświadczanie, oferując wiedzę teoretyczną, ale też bogaty zasób zadań do wykonania z uczniami. Nauczyciele i nauczycielki dostają wsparcie ze strony mentorów, a także mają okazję brać udział w warsztatach pogłębiających treści kursu. 

W ramach wsparcia całej szkoły wspieramy społeczność szkolną w wypracowywaniu inkluzywnego i partycypacyjnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej

kiedy: 18. edycja rozpocznie się w maju/czerwcu 2024

kto: nauczycielki i nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni, bibliotekarze szkolni oraz wychowawcy i wychowawczynie publicznych bądź niepublicznych przedszkoli, szkół i ośrodków pracujący w  Polsce

forma: nagroda dla nauczycieli i nauczycielek

o czym: edukacja dla różnorodności, włączanie, dialog, solidarności z osobami dyskryminowanymi

cel: Wsparcie i docenienie nauczycielek i nauczycieli, którzy w swojej pracy z młodzieżą starają się nie tylko przekazywać wiedzę, ale też kształtować postawy otwartości, szacunku dla innych, solidarności, a także aktywnego zaangażowania na rzecz tych wartości.

zgłoś się!

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” od 17 lat trafia w ręce nauczycielek i nauczycieli, którzy uczą w duchu otwartości, dialogu, tolerancji i poszanowania dla innych. Inspirują innych do działań zgodnych z tymi zasadami oraz odgrywają aktywną rolę w swojej placówce oraz w społeczności lokalnej.

Nagroda ma za zadanie wspierać nauczycielki i nauczycieli, którzy w swojej pracy z młodzieżą starają się nie tylko przekazywać wiedzę, ale też kształtować postawy otwartości, szacunku dla innych, solidarności, a także aktywnego zaangażowania na rzecz tych wartości. Wręczenie Nagrody odbywa się na jesieni.

Sprawdź wybrane, najważniejsze programy i projekty, które realizowaliśmy w przeszłości.

Obecnie w obszarze Ucz otwartości realizujemy programy edukacyjne Wychowanie to podstawaoraz Szkoła otwartości. Od lat podejmujemy temat otwartości i różnorodności w szkole. Nasze doświadczenie to m. in. zrealizowane w przeszłości programy takie jak “Szkoła tolerancji” czy “Nienawiść. Jestem przeciw” i wiele innych.