Tematy

Wychowanie

W serwisie poświęconym wychowaniu proponujemy kompleksowe spojrzenie na kwestie wychowawcze w szkole – uwzględniające kontekst całej szkoły (zarówno program wychowawczo-profilaktyczny, jak i ukryty program jej działań), godziny do dyspozycji wychowawcy, codzienne drobne oddziaływania wychowawcze oraz większe przedsięwzięcia o charakterze projektu. Stawiamy również pytanie o to, kim właściwie jest wychowawca klasy oraz podejmujemy istotne kwestie modelowania oraz ponoszenia konsekwencji swoich działań przez uczniów. Odwołujemy się do modelu inkluzywnej wspólnoty szkolnej, opartej na czterech filarach (widoczność, wzmacnianie, włączanie, współpraca). Proponujemy inspiracje zarówno do pracy na godzinach wychowawczych, jak i w innych sytuacjach, z którymi uczniowie i nauczyciele spotykają się na co dzień.

Rozmowa na trudne tematy

Młodzi ludzie chcą rozmawiać o tym, co budzi emocje i jest związane z ich wartościami – nie zawsze jednak jesteśmy pewni, jak to robić. W tym serwisie prezentujemy metody, które pozwalają podejmować w szkole trudne i kontrowersyjne tematy, dotyczące zarówno wydarzeń historycznych, jak i spraw aktualnie rozpalających społeczną wyobraźnię. Umiejętna praca z tematami, które budzą kontrowersje, rozwija krytyczne myślenie, wzmacnia postawę szacunku wobec odmiennych opinii, rozwija umiejętność słuchania, radzenia sobie z konfliktem, prowadzi do większej otwartości na to, co nieoczywiste.

Edukacja włączająca

Edukacja włączająca jest jednym z przewodnich tematów programów w obszarze Ucz otwartości. Ważne jest dla nas zarówno kształtowanie postawy otwartości wśród uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek, jak i poszukiwanie sposobów, jak tworzyć szkołę, która jest miejscem otwartym. Szkołę włączającą rozumiemy szeroko, jako szkołę która zauważa, docenia i pracuje z różnorodnością. Posługujemy się koncepcją opartą na czterech filarach, które stanowią: widoczność, wzmacnianie, włączanie i współpraca. Zapraszamy do zapoznania się z tym ujęciem edukacji włączającej, a także z naszymi propozycjami dobrych praktyk, ćwiczeń, gotowych do wykorzystania materiałów edukacyjnych, które wspierają każdy z czterech filarów.

Edukacja wielokulturowa

We współczesnym świecie spotykają się i przenikają różne kultury. Dlatego warto podejmować z uczennicami i uczniami tematy związane z wielokulturowością, aby lepiej ten świat i jego złożoność zrozumieć. Mówienie o wielokulturowości w szkole może mieć dwa wymiary: historyczny i współczesny, które ściśle się przenikają i mogą wzajemnie wyjaśniać. Wielokulturowość dziś to zarówno sąsiedzi o innym pochodzeniu etnicznym, osoby o różnych poglądach religijnych, jak i niejednokrotnie dzieci z doświadczeniem migracyjnym w klasie. Proponujemy sposoby i metody podejmowania rozmowy na temat zróżnicowania kulturowego, sprzyjające budowaniu otwartej i inkluzywnej wspólnoty.

Edukacja antydyskryminacyjna

Edukacja antydyskryminacyjna w szkole wspiera poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza tolerancję wobec przemocy rówieśniczej czy przejawów dyskryminacji i jest ważną częścią działań na rzecz równego dostępu do edukacji. W serwisie poświęconym temu tematowi omawiamy kompetencje kluczowe w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej oraz przyglądamy się poszczególnym etapom przeciwdziałania dyskryminacji. Co jest pomocne, by uczyć się rozpoznawać, reagować i zapobiegać dyskryminującym sytuacjom? Proponujemy szereg działań, które można zrealizować w klasie lub szkole oraz podpowiadamy, z jakich materiałów edukacyjnych skorzystać, by wprowadzać elementy edukacji antydyskryminacyjnej w trakcie szkolnych zajęć.