Najczęstsze pytania

Wiele odpowiedzi znajdziesz w regulaminie Nagrody. Zachęcamy do zapoznania się z nim, zwłaszcza jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji do Nagrody. Rozwinięcie tematów z dokumentu znajdziesz w przygotowanych poniżej pytania i odpowiedziach.

 1. Kontakt z koordynatorką Nagrody
 2. Harmonogram Nagrody 
 3. Kto może ubiegać się o Nagrodę
 4. Zgłoszenia do Nagrody
 5. Jak właściwie wypełnić aplikację zgłoszeniową
 6. Ocena zgłoszeń i ogłoszenie wyników

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Agnieszką Redzisz:

agnieszka.redzisz@ceo.org.pl

Jakie działania powinien podejmować kandydat/kandydatka do nagrody?

Działania kandydata i kandydatki mogą być związane z następującymi obszarami:

 • działania antydyskryminacyjne (dotyczące przeciwdziałania nierównemu traktowaniu ze względu na pochodzenie, wyznanie, płeć, wiek, orientację seksualną, stopień sprawności i in.) i wspierające grupy mniejszościowe
 • działania związane z różnorodnością kulturowo-społeczną, dialogiem międzykulturowym oraz edukacją wielokulturową
 • edukacja o Holokauście oraz przywracanie lokalnej pamięci
 • działania na rzecz praw człowieka, odpowiedzialności i sprawiedliwości społecznej wymiarze lokalnym i globalnym
 • inne działania, które można interpretować jako „naprawianie świata”

Uczę w szkole prywatnej. Czy mogę zgłosić się do konkursu?

Tak, przyjmujemy zarówno kandydatury nauczycieli ze szkół publicznych, jak i społecznych oraz prywatnych.

Jestem emerytowanym nauczycielem/nauczycielką. Czy mogę zgłosić się do nagrody?

Niestety nie. Przyjmujemy wyłącznie kandydatury nauczycieli, którzy są czynni zawodowo.

Nie pracuję w szkole, ale zajmuję się pracą z dziećmi i młodzieżą. Czy mogę ubiegać się o nagrodę?

Nagroda przeznaczona jest dla nauczycieli i wychowawców. To ostatnie pojęcie rozumiemy dość szeroko, tzn. obejmuje ono nie tylko nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, ale też psychologów i pedagogów w placówkach opiekuńczowychowawczych, bibliotekarzy pracujących w sposób ciągły z młodzieżą itp.

Brałem/-am już udział w konkursie w ubiegłych edycjach, ale nie otrzymałem/-am nagrody. Czy mogę starać się o nią ponownie?

Tak, o nagrodę można starać się wielokrotnie. Osoby wyróżnione i nominowane mogą ubiegać się o nagrodę w kolejnych edycjach konkursu. Do konkursu nie mogą zgłaszać się tylko laureaci nagrody z lat ubiegłych.

Nie zajmuję się tematyką Holocaustu ani kulturą żydowską. Czy ta nagroda jest dla mnie?

Tak – nagroda przyznawana jest „za naprawianie świata”, dlatego mogą ją otrzymać osoby działające w różnych obszarach: równości, dialogu międzykulturowego, sprawiedliwości społecznej, szacunku dla inności.

Do kiedy należy wysłać formularz zgłoszeniowy?

Do daty podanej jako końcowa data składania dokumentów w danej edycji. Polecamy jednak przygotować się do zgłoszenia wcześniej, ponieważ trzeba zebrać skany dokumentów oraz opisać swoje działania.

Kto może mnie zgłosić do konkursu?

Szkoła, inna instytucja lub organizacja, także uczniowie i osoba prywatna. Nauczyciele mogą również zgłaszać się z własnej inicjatywy, zachęcamy do tego.

Kandydowałem/-am do nagrody w ubiegłych latach. Czy muszę ponownie wysyłać zgłoszenie?

Tak, w każdej edycji należy przysłać nowe zgłoszenie.

Czy mogę złożyć dokumenty w formie papierowej?

Nie, przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia przez formularz internetowy dostępny na stronie.

Z czego składa się prawidłowo wypełnione zgłoszenie?

Zgłoszenie ma dwa etapy. Przez pierwszy przechodzą wszyscy zgłaszający kogoś lub siebie.

W formularzu podają dane kandydata lub kandydatki wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego zgłaszają tę właśnie osobę. Do kandydatów prześlemy mejl z prośbą o dokończenie zgłoszenia.

Drugi etap dotyczy tylko osób, które zdecydują się wziąć dalszy udział w konkursie.

Formularz dla kandydatów i kandydatek wymaga dołączenia osobistej refleksji, minimum dwóch rekomendacji (także w postaci linku do filmiku). Można również dołączyć max. 5 załączników dokumentujących działalność kandydata/kandydatki.

Czy jest jakiś limit znaków formularza aplikacyjnego?

Tak, limity podane są w polach formularza. Prosimy o ich przestrzeganie.

Ile rekomendacji załącza się do zgłoszenia?

Minimum dwie.

Czy mogą mnie zarekomendować uczniowie i uczennice?

Tak, jedna z rekomendacji może pochodzić od uczniów lub innych osób, do których kierujesz swoje działania. 

Jak powinna wyglądać rekomendacja?

Forma rekomendacji nie jest ściśle określona w regulaminie, ale dokument lub filmik (w postaci linku) powinien pozwalać na określenie:

 • kto wystawia rekomendację,
 • komu jest wystawiana,
 • z jakiego powodu (uzasadnienie).

Dokument powinien być podpisany, a jeżeli jest wystawiony przez instytucję – również opieczętowany.

Jaką formą powinien mieć załącznik z osobistą  refleksją kandydatki lub kandydata?

Temat pisemnej wypowiedzi jest ogłaszany każdego roku wraz z limitem znaków – 5000 znaków ze spacjami. Prosimy zachować zasady formatowania: czcionka Times New Roman, wielkość 12, z interlinią 1,5 wiersza.

Temat podany jest w formularzu zgłoszeniowym.

Co może być załącznikiem do formularza?

Skany dokumentów poświadczające działalność kandydata, jego kwalifikacje i zaangażowanie w obszarach, które opisuje w formularzu. Można załączać także zdjęcia oraz inne dokumenty, wycinki prasowe lub zrzuty ekranów. Dozwolone formaty plików to doc/docx/pdf/jpg/gif. Rozmiar każdego z plików nie może przekroczyć 10 MB.

Kto wybiera laureata nagrody?

Laureatów nagrody wybierają członkowie kapituły – więcej informacji na stronie Nagrody.

Co ocenia kapituła?

Kapituła bierze pod uwagę przede wszystkim konkretne działania podejmowane przez kandydatów (akcje, projekty, wydarzenia, kampanie), związane z edukacją na rzecz otwartości i praw człowieka, edukacją o Holokauście oraz edukacją antydyskryminacyjną, między- i wielokulturową.

Zwraca uwagę na to, na ile działania angażują nie tylko uczniów, ale także społeczność lokalną. Ważna jest wartość merytoryczna działań oraz ich forma (aktywna, twórcza, włączająca młodzież, społeczność lokalną), zaangażowanie lokalnych partnerów (instytucji, organizacji pozarządowych, partnerów), wykraczanie poza program szkolny i poza szkolne mury.

Wartością jest również angażowanie w działania na partnerskich zasadach osób i grup, których dotyczą projekty (zwłaszcza w przypadku tzw. grup mniejszościowych).

Ponadto kapituła zwraca uwagę na publikacje kandydata i jego udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach związanych z edukacją na rzecz praw człowieka, tolerancji itp.

Co oznaczają sformułowania „nominowany_a”, „wyróżniony_a” i „nagrodzony_a” w kontekście nagrody?

Na posiedzeniu kapituła wybiera ze wszystkich zgłoszeń kilka (zazwyczaj 8-10) kandydatur, które uznaje za najbliższe duchowi Nagrody im. Ireny Sendlerowej. To właśnie nauczyciele nominowani do nagrody. Następnie kapituła decyduje, kto z nich zostanie laureatem (nagrodzonym) i otrzyma 15 tys. złotych.

Pozostali nominowani otrzymują wyróżnienia.

Kiedy ogłoszone zostanie nazwisko laureata?

Lista osób nominowanych publikowana jest tuż po posiedzeniu kapituły, natomiast nazwisko laureata – dopiero w dniu ceremonii wręczenia nagrody.

Fot. Agata Wasilewska, Marta Bogdańska, Tomasz Kwiręg.