Edukacja włączająca

Co rozumiemy przez szkołę włączającą?

Szkoła włączająca to taka, która zauważa różnorodność, czyli różnice i podobieństwa pomiędzy grupami i jednostkami, a także aktywnie z nimi pracuje.

Dlaczego to ważne i co jest do tego potrzebne?

Środowisko szkolne jest samo w sobie różnorodne i sprzyja włączaniu, gdyż jego założeniem jest otwartość i uniwersalność. Ułatwia spotkania różnych środowisk, kultur, osób z różnych klas społecznych, odgrywających różne role, mających różne doświadczenia i możliwości.

Dlatego też ważne jest, by szkoła jako instytucja dostępna dla wszystkich zajmowała się integracją nie tylko z formalnego punktu widzenia, lecz także umiała przełożyć rozwiązania formalne na praktyki dnia codziennego umożliwiające każdemu uczniowi i uczennicy pełne uczestnictwo w życiu szkolnym.

Nasze metody, sposoby komunikacji, prezentacji, rozwiązania funkcjonalne powinny być skierowane do mniejszości (osób, które z różnych powodów mają większe trudności czy potrzeby edukacyjne), gdyż zazwyczaj te metody będą się sprawdzać w przypadku wszystkich uczniów, również przedstawicieli większości. 

Są to rozwiązania dobre dla wszystkich, chociaż wymagają innego spojrzenia na główną grupę odbiorców szkoły oraz tego, kto powinien się dopasować.

Jak to może działać?

Jedną z takich praktyk może być tworzenie klasowych zwyczajów, które pomaga dzieciom potrzebującym przewidywalności (np. osobom ze spektrum autyzmu), jednak korzystają z tego wszystkie dzieci, gdyż daje im to poczucie bezpieczeństwa.

publikacje

Publikacja

Wytyczne dla szkoły włączającej

Dowiedz się więcej o modelu szkoły włączającej i sprawdź, jak możesz wspierać uczniów i uczennice, którzy mogą mieć problemy lub mniejszy dostęp do pełnego udziału w życiu szkolnym.

Naszą koncepcję szkoły włączającej opieramy na czterech filarach. Filary uzupełniają się wzajemnie i każdy z nich jest w równym stopniu ważny i potrzebny w tworzeniu otwartej przestrzeni dla edukacji i społecznych interakcji w szkole. Model ten oparty jest na modelu biblioteki wielokulturowej stworzonym przez Maję Brankę i Dominikę Cieślikowską.

Filary szkoły otwartej

Szkoła włączająca opiera się na czterech filarach. Filary uzupełniają się wzajemnie i każdy z nich jest w równym stopniu ważny i potrzebny w tworzeniu otwartej przestrzeni dla edukacji i społecznych interakcji w szkole.

Działania, które wspierają edukację włączającą można realizować na różnych poziomach pracy szkoły.

PROGRAM DLA NAUCZYCIELI

Sprawdź, jakie programy realizujemy w ramach działań na rzecz edukacji włączającej, a także skorzystaj z naszych materiałów